01/12/2006

Nadal ta qué?

Como si fuese estato una bentolera, os meyos de comunicazión han debantato una polbarera arredol d’o tema d’un colechio publico que ha dezidito no fer una fiesta de Nadal. Qué lis se’n dará si se fa u no se fa?

A escuela ye más que más ta aprender e no ta perder o tiempo en fer belens, mascarutas de Halloween, garrastolendas, amigos imbisibles e tantas de perdas de tiempo que á garra puesto menan. Por cuentra d’o que diz muita chen, repetindo frases feitas que belatros dizen, a funzión primera d’a escuela ye amostrar. A educación e os modos cal aprender-los en casa, a relichión e atras istorias semellans en casa tamién u en as asoziazions de cultos.

De qué coda biene carcariar e abentar fiemo denzima d’o direutor d’ixe zentro? Claro que esmachinamos por qué se’n fa. Ta enmerdar l’amostranza publica e de bez acobaltar a pribata (conzertata u sin conzertar).

A escuela no ye un zentro de tiempo libre, ni una fiesta de cumplañadas, ni un pase de modelos, ni tampó no un zerclo relichioso, asinas que qui quiera billanzicos, belens, birchens, gües e mulas e atras sinconisions que baiga ta atro puesto á buscar-los

Ya bale d’ostias! Ta ra escuela cal ir á aprender e pon. Tot o demás ye tiempo que li se’n tira á ixa faina. Dimpués tot son chemecos e quexas, que os nuestro escolanos no sapen idiomas, que escriben con muitas faltas, que no conoxen isto u l’atro, que semos os zaguers en resultatos positibos d’entre os países ozidentals, que...

De que mos estraniamos?

01/12/2006 18:14 Enlace permanente. Hay 2 comentarios.

08/07/2006

O ziudadano baticano que claman Papa

Güe ye plegato ta España un ziudadano baticano, que os suyos seguidors claman Papa. O rebolizio d’a suya benita ta España podébanos no dar cosa si os muitismos diners emplegatos en a parafernalia que chira arredol d’a suya fegura esen salitos d’as pochas d’os suyos biszerals, e a las bezes irrazionals, fidels. Manimenos, mal que mos pene, os millons d’euros que han caliu ta fer o paripé han salito d’as instituzions publicas. Ixo ye malfurriar os diners publicos. U ye que bi ha binclos comerzials nezesarios ta ra nuestra economía con ixe seudoestato? u talmén se bade a nuestra balanza comerzial por no benir bi? 

Belún podrá dizir que ye un chefe d’estato, pero isto teunicamén zierto, ye una berdá emberenata en orichen. Un chefe d’un estau antidemocratico, con un endize de natalidá bien radito, o unico estato teocratico d’o mundo, que bufa contra a igualdá d’os sers umanos, que atorga á ra muller un segundo u terzer plano dintro d’a soziedá, con un capeza d’estato (?) que charra, seguntes os suyos dogmas, ex-cathedra, u siga que no puede entibocar-se.

Ziudadano baticano "papa",  torna-te d’aquí e queda-te en o tuyo país chicorrón, charra ta tu, creye-te tu as fateras que dizes á begatas e no tornes más por ista Iberia nuestra que o mundo igual marchará enta debán. Yo tampó no t’asperaba.

08/07/2006 18:36 Enlace permanente. No hay comentarios. Comentar.

29/06/2006

Más sobre l'Academia de l'aragonés

Bien, beigo por os comentarios que amanixen arredol d’iste tema que cuasi tota ra chen que los fa s’arringlera con a mobida conzietera d’as "-t" zagueras e atras fateras semellans.

Ye curioso que digan que gosan esfensar l’aragonés cuan ni sisquiera adempribian a ortografía autual que democraticamén s’aprebó en o I Congreso.

Ye curioso igualmén que empleguen bocables ultralocals dintro d’un modelo estándar.

Ye curioso tamién que cuasi toz os blogs que dan cullita á ra suya ideolochía lingüistica (si ye que en tienen) no tiengan o binclo ta o Consello, asoziazión enta ra que, con cualsiquier desincusa y enchaquia, gomecan zapos e cullebras.

Por ixo, no ye curioso que dixen entrebeyer o suyo sozcoszién en identificadors como fozín, pos as suyas parolas chuman, amás d’odio, porquería.

Torno á iterar: Pobra luenga aragonesa, con bels amigos no cal enemigos.

29/06/2006 10:32 Enlace permanente. Hay 2 comentarios.

23/06/2006

Academia de l'Aragonés? Ja!

En chulio bellas presonas de bels coleutibos gosaban creyar una Academia de l’Aragonés (bale dizir Academia d’a Luenga Aragonesa) dintro d’un Congreso. En primeras, aseuticamén, parixe que siga una buena cosa ta ra salú de l’aragonés. Pero as cosas cal mirar-las con ochetibidá e a situazión que chira arredol d’ixa ipotetica academia (e de l’aragonés en cheneral) no ye mica buena, sino millor, muito mala.

Por un costato, mos trobamos con que a Presidenzia de o Gubierno d’Aragón ha informato d’a imbiabilidá churidica de fer serbir o nombre "academia", cosa de raso normal (li pete á qui li pete), pos as academias son "instituzions" e as instituzions no pueden estar creyatas que por os poders publicos, no son competenzia de particulars. E amás istos poders publicos son os que nombran os academicos, porque son os unicos que en tienen competenzia.

Pero por si isto no estase pro, ro proyeuto d’Estatuto d’Autonomía d’Aragón aprebato fa dos días ni sisquiera reconoxe a esistenzia d’a luenga aragonesa, lugo ¿cómo ha á creyar-se una academia d’aragonés azetata sozialmén si os poders politicos no reconoxen a esistenzia d’ixa luenga e antimás son os unicos que legalmén pueden creyar-la? 

Encara más, pos seguntes parixe a lista d’academicos proposatos por a chunta direutiba de qui manulla ixe congreso no ye farchata en a suya totalidá por chen  lingüisticamén e literaria competén, pos da cullita á presonas cuala balura e competenzia (e mesmo autitú enta una luenga estándar) ye dandaliosa en bels casos e mesmo concarata en belatros.

Pobra luenga aragonesa! Con bels amigos no cal enemigos.

23/06/2006 11:03 Enlace permanente. Hay 9 comentarios.

20/06/2006

Estatuto?

No he leyito encara, porque no he puesto lograr o suyo contenito, o testo d'o proyeuto d'Estatuto que ayer apreboron cuatre partitos. Por ixo, me foi eco d'o que diz a prensa á qui se li suposa ochetibidá (?) en as suyas informazions.

En cheneral, trasmiten a ideya de que os nazionalistas son intransichens por no dar o suyo brazo á torzer.

Manimenos (repito, seguntes os periodicos) ne ba temas que quedan coxos no so que d'una garra sino d'as dos: finanziazión, agua, competenzias que s'aiban y ni sisquiera se consideran, luengas, ezetra. E o peyor no ye ixo, sino que encara le'n amputarán más cosas en Madrí.

Ta iste biache no calen alforchas, asinas que por muito que mos quieran bender atras formazions politicas a bondá d'o nuebo testo, iste se queda muito curto en contimparanza con atros testos estatutarios.

Por zierto serba d'ichiene democratica que fesen un referendum entre os aragoneses ta prebar d'adempribiar u refusar ixe testo ta beluns tan florito; beyérbanos allora!

A unica cosa que lis repropio á os nazionalistas ye que aigan optato por l'astenzión, cuan o coderén fuese estato o boto en cuentra. 

20/06/2006 10:50 Enlace permanente. No hay comentarios. Comentar.

29/05/2006

Colechios que no almiten bels ninos

No fa muitos días en a escuentraportada d'un periodico aragonés saliba ra notizia de que un colechio relichioso e catolico no almitiba á un alunno, tot i tenendo plazas de sobra dintro d'o cupo d'alunnos con nezesidaz espezials, porque teneba sindrome de Down. Diziban os responsables d'ixe zentro (por boca d'os pais) que no podeban almitir á ixe escolano porque en o suyo particular rezinto no culliban que alunnos con problemas auditibos.

Isto, charrando en plata, ye una sibilina selezión bergüeñosa d'alunnato. Ye claro que l'atenzión d'un nino con sindrome de Down amenista de muitas más atenzions e adautazions curriculars espezificas que no pas as de un atro con sólo que problemas de perzeuzión sensorial.

Asinas que istos catolicos zentros, cuan oloran un barrache debán, con a desincusa de que no tienen personal cualificato (cosa no esautamén zierta) abientan os ninos, como si estasen a postema, ta atros colechios, que béteme!, por pura casuolidá, no son pribatos (eufemisticamén clamatos conzertatos) sino que, mira por do, son publicos.

Pero o que más fastio da ye que, seguntes o mesmo diario -bels días dimpués- a Direuzión Probinzial d'Amostranza lis beniba á dar a razón a os mainates d'ixe zentro de "formazión umanista e cristiana" que no ha feito que trigar os alunnos que lis peta e forachitar os que li rebaxan o libel academico. E tot isto con diners de toz.

Ye d'asperar, manimenos, que os pais d'ixe nino con sindrome de Down -chirmán d'una familia lumerosa-, sigan consecuens con ers mesmos e saquen d'ixa catolica escuela conzertata á toz os suyos chirmans  con ocheto de no esfer l'armonía familiar e que toz ers baigan chuntos á una mesma escuela, á ra que baiga ra presona con sindrome de Down.

29/05/2006 16:35 Enlace permanente. Hay 1 comentario.

18/05/2006

os perzentaches maquillatos

Ayer (17 de mayo de 2006) diz tota ra prensa aragonesa que a reforma d’ o nuebo Estatuto d’Aragón sobre o borrador autual estió refirmata por o 90 % d’os deputaus. Iste lumero no ye esautamén correuto.

Resulta curioso que siempre que dan notizias que tienen que beyer con a politica aragonesa, a prensa, por un regular, escoba chitando a mierda ta o mesmo puesto, ta os nazionalistas.

Cualsiquier presona que tienga una educazión basica puede fer una senzilla operazión matematica de regle de tres e beyerá que ixé fachendoso 90 % no ye tal, sino que ye un 86,6 %, zifra que sicolochicamén e sozliminal ye muito por baxo de o que cuaternan os tetulars de prensa. Efeutibamén si bi eba 67 deputaus presens e d’istos se’n astenioron 9 s’esdebiene que un 13,4 % no son d’alcuerdo con ixe borrador.

18/05/2006 12:15 Enlace permanente. No hay comentarios. Comentar.
| Blog ciudadano realizado con Blogia 2.0 | Suscríbete: RSS | Administrar